Disclaimer

Deze website is in ontwikkeling en betreft voorlopig een versie welke enkel is opengesteld aan mensen die deelnemen aan het onderzoek ‘MKB re-integratie tool’. Ieder ander gebruik van deze website is op eigen risico van de gebruiker en de eigenaar van de website aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het Amsterdam UMC, locatie AMC, spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beide partijen aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

De vorm en inhoud van deze website hebben we uiterst zorgvuldig ontwikkeld. Alle inzichten en adviezen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hebben we nauw samengewerkt met de praktijk. Zo is de website uitgebreid getest door werknemers die recent langdurig met ziekteverzuim zijn geweest, door werkgevers en door professionals op het gebied van arbeid gerelateerde zorg. Toch kan het voorkomen dat bepaalde inhoud niet aansluit bij uw situatie of niet op u van toepassing is. Hanteer deze website daarom als richtlijn. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

De teksten zijn geschreven in de mannelijke vorm (de werknemer, hij, hem, zijn). Dit is om de leesbaarheid te vergroten en niet telkens te vervallen in hem/haar. Natuurlijk geldt elke situatie evengoed voor alle andere genderidentiteiten.

Deze website geeft geen medisch advies en vervangt in geen enkel geval het advies van een (bedrijfs)arts of andere medisch specialist.

 

Copyright

©Amsterdam UMC, locatie AMC 2023 De website en de content van de MKB re-integratie tool (www.mkbgoedwerkgeverschap.nl/re-integratie) zijn intellectueel eigendom van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Voor vragen neem contact op met: Donna Beerda (d.c.e.beerda@amsterdamumc.nl).

Gebruikslicentie: De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen worden gebruikt krachtens de Creative Commons licentieversie 3.0 Nederlands-Naamsvermelding-GelijkDelen.

 

Uw privacy

Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen

Amsterdam UMC, locatie AMC verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en van de via deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft.

Gerechtvaardigd belangen van het Amsterdam UMC, locatie AMC waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn: voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Persoonsgegevens:

1. Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Doel: Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de website van het Amsterdam UMC, locatie AMC mogelijk te maken. IT-beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in het gebruik van de Amsterdam UMC, locatie AMC website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

2. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 van het voorgaande in geaggregeerde vorm (niet direct naar personen herleidbaar). Doel: Voor kwaliteitsmeting en verbetering van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.

3. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 van het voorgaande. Doel: Voor het voldoen aan wettelijke plichten en voor gerechtvaardigde belangen van het Amsterdam UMC, locatie AMC: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen.

Rechtmatige grondslag: in beginsel verzamelt en verwerkt het Amsterdam UMC, locatie AMC via deze website uw persoonsgegevens alleen: (1) indien u vrijwillig daarmee instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website gebruik maakt van diensten van het Amsterdam UMC, locatie AMC; (2) indien de wet het Amsterdam UMC, locatie AMC daartoe verplicht; of (3) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Indien u niet wilt dat het Amsterdam UMC, locatie AMC uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. Amsterdam UMC, locatie AMC zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van het Amsterdam UMC, locatie AMC of een derde dat verbiedt.

Bewaartermijnen: Amsterdam UMC, locatie AMC bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij verzamelen via deze website:

  1. Inzage: u kunt het Amsterdam UMC, locatie AMC vragen om de persoonsgegevens die het Amsterdam UMC, locatie AMC van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;
  2. Correctie: indien persoonsgegevens die het Amsterdam UMC, locatie AMC van u verwerkt niet correct zijn, kunt u het Amsterdam UMC, locatie AMC vragen om deze te corrigeren;
  3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het Amsterdam UMC, locatie AMC of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door het Amsterdam UMC, locatie AMC niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Amsterdam UMC, locatie AMC vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;
  4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u het Amsterdam UMC, locatie AMC verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;
  5. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door het Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  6. Dataportabiliteit: indien u aan het Amsterdam UMC, locatie AMC persoonsgegevens heeft verstrekt en het Amsterdam UMC, locatie AMC deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u het Amsterdam UMC, locatie AMC verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij het Amsterdam UMC, locatie AMC via de uitvoerend onderzoeker van de project: Donna Beerda (d.c.e.beerda@amsterdamumc.nl). Amsterdam UMC, locatie AMC zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. Amsterdam UMC, locatie AMC zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft.

 

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Het Amsterdam UMC, locatie AMC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van het Amsterdam UMC, locatie AMC, kan het Amsterdam UMC, locatie AMC bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens het Amsterdam UMC, locatie AMC betrokken is bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Cookies

Het Amsterdam UMC, locatie AMC kan gebruik maken van cookies en andere soortgelijke technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website en online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren. Een "cookie" is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht

niet in staat bent om de volledige functionaliteit van websites te ervaren. Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Doel: Het meten van de het gebruik van de website met als doel het verbeteren van de website. Omschrijving: Met behulp van Google Analytics worden gegevens van het bezoek van de website geregistreerd. Soort & duur: Het gaat hier om de volgende gegevens: duur bezoek website, duur bezoek per webpagina, totaal aantal bezoeken website, totaal aantal bezoeken per webpagina. Alle gegevens worden 15 jaar bewaard en gerapporteerd op groepsniveau.

 

Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat deze website doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacy verklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 

Geldige versie?

Amsterdam UMC, locatie AMC kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van het Amsterdam UMC, locatie AMC gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken via de uitvoerend onderzoeken van het Amsterdam UMC, locatie AMC, Donna Beerda (d.c.e.beerda@amsterdamumc.nl) of de Functionaris Gegevensbescherming van het Amsterdam UMC, locatie AMC, mevrouw J.B.M. Inge (j.b.m.inge@amsterdamumc.nl, + 31 020 5662015). Wij zullen ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het Amsterdam UMC, locatie AMC uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.

Logo Amsterdam Umc Zonmw Logo Footer Img 3 (2)